Deklaracja dostępności

kinoharmonia.pl

Kinoteatr Harmonia zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej kinoharmonia.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Tomasz Jurek.
 • E-mail: realizator@mcknml.pl
 • Telefon: 566498850

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Mieście Lubawskim
 • Adres: ul. 19 Stycznia 17 A, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
 • E-mail: mck@mcknml.pl
 • Telefon: 566498850

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Kinoteatr Harmonia mieści się w centrum miasta Nowe Miasto Lubawskie przy ul. Rynek 23. Przy głównym wejściu do budynku znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych. W Holu budynku dostępne są toalety dla osób niepełnosprawnych, zejście schodami do szatni oraz toalet, wyjście ewakuacyjne. Bezpośrednio z holem połączone jest pomieszczenie kino-widowiskowe wyposażone w dwa wyjścia ewakuacyjne, miejsca siedzące w ilości 197, z podświetlonymi schodami. Część miejsc siedzących stanowi składaną trybunę, która umożliwia prowadzenie wydarzeń koncertowych, wystawienniczych itp. Sala kino-widowiskowa wyposażona jest w oświetlenie dzienne o stopniowanym zakresie zaciemnienia zapewniającym bezpieczne poruszanie się, sterowane przez obsługę budynku z kilku źródeł. W przypadku zaniku napięcia załącza się automatyczny system świateł ewakuacyjnych umożliwiających bezpieczne opuszczenie  budynku. Sala kino-widowiskowa wyposażona jest w system nagłośnieniowy dostosowany optymalnie do kubatury pomieszczenia, nie powodując uszczerbku na słuchu oraz nowoczesny projektor multimedialny skonfigurowany zgodnie z obowiązującymi normami. Kinoteatr Harmonia zawiera wydzielony lokal z osobnym wejściem, stanowiący integralną bryłę budynku, przeznaczony na Centrum Informacji Turystycznej. Przestrzeń wyposażona jest w stanowisko multimedialne dostępne dla turystów, ladę oraz regały zawierający materiały promocyjne. W budynku Kinoteatru Harmonia nie posiadamy informacji kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób słabowidzących.

Nie zatrudniamy tłumacza języka migowego.