Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Informuję, że:

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Centrum Kultury ul. 19 Stycznia 17a, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie.

2) Może się z Pani/Pan z nami kontaktować poprzez numer telefonu 56 649-88-50.

3) Może się Pani/Pan skontaktować z naszym inspektorem danych osobowych pod adresem e-mail: iod@umnowemiasto.pl

4) Dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, na podstawie art. 22[2] Ustawy Kodeks pracy oraz art. 9a Ustawy o samorządzie gminnym.

5) Dane osobowe przetwarzane będą poprzez system monitoringu wizyjnego w zakresie wizerunku.

6) Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom państwowym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym z administratorem w zakresie obsługi administracyjnej, informatycznej lub innej niezbędnej do realizacji zadań nałożonych na administratora.

7) Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

8) Dane osobowe będą przez nas przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia nagrania.

9) Ma Pani/Pan prawo do:

  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  3. przenoszenia swoich danych osobowych,
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w dowolnym momencie,
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10) Podanie danych osobowych jest warunkiem zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa osób i mienia przebywających na powierzchni należącej do administratora.

11) Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu